سیستم ارزیابی عملکرد

سیستم ارزیابی عملکرد، بخشی از مدیریت عملکرد است که به مدیران کمک می‌کند تا بتوانند در مورد «ترفیع و ارتقاء کارکنان»، «تشویق و تنبیه»، «حقوق و مزایا» و حتی «اخراج افراد» تصمیم‌گیری کنند.

ارزیابی عملکرد چیست؟

به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاه‌ها در دوره‌های مشخص گفته می‌شود به گونه‌ای که انتظارات و شاخص‌های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده، شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد.

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد فرد یا گروه را در رابطه با اجرای وظایف محوله توصیف می‌کند. این ارزیابی، به ما کمک می‌کند که کارایی فرد یا گروه، با توجه به منابع و امکانات مورد استفاده اندازه‌گیری شود.

دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد؟

عملکرد کارکنان و یا سازمان را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد.

در دیدگاه سنتی، هدف از ارزیابی عملکرد، قضاوت و یادآوری عملکرد ارزیابی شونده است و سبک دستوری دارد. این دیدگاه تنها معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است.

در دیدگاه نوین، هدف از ارزیابی عملکرد، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود عملکرد افراد و سازمان، ارائه خدمات مشاوره‌ای و ایجاد انگیزه در نظر گرفته شده و نتیجه آن شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی است.

ارزیابی عملکرد چگونه انجام می‌شود؟

برای ارزیابی عملکرد، روش‌های متنوعی وجود دارد. هرکدام از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارد که با توجه به هدف ارزیابی عملکرد، حوزه فعالیت سازمان و تعداد پرسنل سازمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بخوانید: روش‌های ارزیابی عملکرد .

معمولا برای ارزیابی عملکرد، از یک چکلیست استفاده می‌شود که متشکل از چندین شاخص است. برای هرکدام از این شاخص‌ها، سنجه‌هایی از قبل تعیین شده است. این سنجه‌ها، بر اساس اهدافی تعیین شده که برای شاخص‌ها در نظر گرفته شده است.

برای مثال، در ارزیابی عملکرد تکنسین تعمیرات، می‌توان شاخصی با عنوان میانگین زمان تعمیر در نظر گرفت. برای سنجش این شاخص، می‌توان از چهار بازه زمانی [کمتر از 10 دقیقه]، [بین 10 تا 20 دقیقه]، [بین 20 تا 30 دقیقه] و [بالای 30 دقیقه] به عنوان سنجه استفاده کرد.

چرا باید حتما در سازمان خود از ارزیابی عملکرد استفاده کنم؟

بدون دانستن اینکه سازمان شما در چه موقعیتی دارد، چطور می‌توانید پیشرفت کنید و از موقعیت فعلی به موقعیت بالاتری برسید؟

ارزیابی عملکرد به مدیران و کارکنان تصویری شفاف از توقعاتی که از یکدیگر دارند می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد بدانند که اهداف مشترک هر دو طرف چیست و تا چه حد باید در کار خود پیشرفت داشته باشند تا به آن اهداف برسند.

به طور کلی، ارزیابی عملکرد، به دنبال این است که عملکرد کارکنان را در محیط کار ارزیابی کرده و تعیین کند که آیا کارکنان و اهدافشان با محیط کار تطبیق دارند یا خیر.
عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی مدیریتی مطلع شوید!